Ako riešiť problém voľne pohodeného odpadu? Cigaretové ohorky idú príkladom.

Znečistenie životného prostredia voľne pohodeným odpadom je problémom, ktorý si vyžaduje špeciálnu pozornosť. Takýto odpad nie je problémom len z estetického hľadiska, ale predovšetkým ide o problém znečistenia vodných tokov a prírody. Vo voľne pohodenom odpade končia výrobky s materiálov, ktoré sa v prírode vôbec alebo len veľmi ťažko rozkladajú. V niektorých prípadoch sú mechanickým niekedy aj chemickým nebezpečenstvom pre zvieratá.
ciagerat

To čo nazývame voľne pohodený odpad je skupina rôznorodých výrobkov skladajúcich sa z rozličných materiálov. Ambíciou riešiť tento problém prostredníctvom regulácie a legislatívy je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/ 904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Táto smernica vytvorila na základe analýzy voľne pohodeného odpadu na plážach EÚ zoznam výrobkov, ktoré sú najväčším problémom z hľadiska množstva a zaviazala výrobcov, aby sa prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov postarali o tento odpad.

Zoznam takýchto výrobkov je pestrý, začína výrobkami, ktoré už teraz spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov tým, že sú obalmi, alebo na Slovensku i neobalmi, a mali by končiť v triedenom zbere alebo v zálohovom systéme. To sú najmä nápojové obaly, balenia a vrecúška z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré sú určené na priamu konzumáciu z tohto balenia a pokračuje to cez nádoby na jedlo a nápoje. Sú to však aj výrobky, ktoré doteraz pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov nespadali a to sú ohorky z tabakových výrobkov alebo vlhčené utierky.

Smernica stanovila pre výrobcov týchto výrobkov zodpovednosť postarať sa, aby sa znížilo množstvo odpadu, ktorý je nesprávne likvidovaný a končí voľne pohodený, a aby sa tiež podieľali na likvidácii tých výrobkov, ktoré končia voľne pohodené. Za týmto účelom prišla smernica so špeciálnou definíciou rozšírenej zodpovednosti výrobcov a je na výrobcoch, ako k plneniu tejto povinnosti pristúpia.

V prípade tabakových výrobkov s filtrami, ktoré obsahujú plasty vznikla na Slovensku iniciatíva Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami so skratkou SPAK-EKO. Cieľom SPAK-EKO je vytvorenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, prostredníctvom ktorého budú môcť minimalizovať negatívne dopady odpadu pochádzajúceho z ich výrobkov na životné prostredie, a to  najmä na verejné priestory.

Problémom filtrov z tabakových výrobkov je plast, acetát celulózy, z ktorého sú vyrobené. Tento plast je vyrobený na prírodnej báze z drevnej buničiny, avšak jeho rozklad v prírode trvá roky, a preto nepatrí na zem, ale do koša či popolníka. Cieľom SPAK-EKO bude osveta spotrebiteľov o správnom nakladaní s odpadom pochádzajúcim z tabakových produktov, ale tiež i spolupráca, napríklad so samosprávami, pri odstraňovaní voľne pohodeného odpadu z tabakových produktov s filtrami obsahujúcimi plasty a zamedzovaniu jeho ďalšieho tvorenia.

Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami je dobrovoľnou iniciatívou spoločností JTI Slovak Republic, s.r.o., Philip Morris Slovakia s.r.o., British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka a Imperial Tobacco Slovakia a.s.. Tieto spoločnosti sa prostredníctvom podpisu memoranda prihlásili k svojej spoločenskej zodpovednosti za dopad ich výrobkov na životné prostredie, a to predovšetkým po tom ako výrobky z ich činnosti ukončia svoj životný cyklus a stanú sa odpadom. Menované spoločnosti vyrábajú a dovážajú na Slovenský trh 98 % tabakových výrobkov s filtrami obsahujúcimi plasty.

Vytvorenie SPAK-EKO nadväzuje na spoločnú osvetovú kampaň z roku 2021: Z ohorku ti žiadny cigaretovník nevyrastie. Nehádž ho na zem!

 

Mgr. Miroslav Jurkovič, Projektový manažér, SPAK-EKO, jurkovic@spakeko.sk, Tel.: 0911 333 010

spakeko