Slovensko bez ohorkov? Tabakové spoločnosti vytvárajú systém, ktorý má znížiť negatívne vplyvy odpadu z ich výrobkov.

Menej voľne pohodených cigaretových ohorkov, osveta o environmentálnych rizikách a správnom nakladaní s týmto druhom odpadu, ale i podpora inovatívnych spôsobov jeho využitia. To sú ciele novovzniknutej spoločnosti SPAK-EKO, a.s., ktorá zastrešuje aktivity tabakových spoločností zamerané na znižovanie vplyvu odpadu z ich výrobkov na životné prostredie.

ohorky

Vytvorenie špecializovanej spoločnosti má pomôcť naplniť prísne požiadavky, ktoré prináša nová európska legislatíva. Tabakové spoločnosti majú totiž podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/ 904 povinnosť finančne aj edukačne sa postarať o odpad z tabakových výrobkov. Na Slovensku vstúpi táto povinnosť do platnosti na konci roku 2024.

Systém rozšírenej zodpovednosti

„Našou prioritou je vytvoriť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, podobný tomu, aký dnes funguje v prípade elektro-odpadu a ďalších komodít,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ SPAK-EKO, a.s., Miroslav Jurkovič.

Ako približuje, systém má fungovať na báze povinných príspevkov od jednotlivých výrobcov, pričom ich výška sa má odvíjať od objemu výrobkov uvádzaných na trh. Z vyzbieraných prostriedkov by sa potom financovali konkrétne projekty.

Dôležitým partnerom budúceho systému majú byť samosprávy, ktoré by mali možnosť požiadať o príspevky na čistenie verejných priestranstiev, prevádzku pouličných košov a ďalšie aktivity.

Širšiemu zapojeniu samospráv má napomôcť aj memorandum o spolupráci, ktoré SPAK-EKO podpísalo s Úniou miest Slovenska v júni tohto roka. Obe strany sa následne dohodli na presných podmienkach udeľovania príspevkov, ktoré sa premietli aj do vzorovej zmluvy. Spolupráca tak získala jasný a jednotný rámec.

Ako uviedol M. Jurkovič, aj keď majú výrobcovia povinnosť naplniť požiadavky smernice až v roku 2025, ambíciou SPAK-EKO je, aby nový systém fungoval už v budúcom roku a to na dobrovoľnej báze. Od roku 2025 bude potom už povinný. Pre jeho efektívne fungovanie však bude potrebná úprava v súčasnosti platnej legislatívy.

Je na čom stavať

SPAK-EKO a.s. vznikla na základoch rovnomennej Spoločnej aktivity proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami (SPAK-EKO), ktorá doteraz fungovala ako dobrovoľná iniciatíva výrobcov. V rámci nej sa zrealizovalo viacero úspešných projektov, na ktorých je možné ďalej stavať.

„V rámci pilotných programov spolupracujeme s viacerými veľkými mestami. Tieto aktivity zahŕňajú analýzy odpadového hospodárstva, osvetové kampane, či poskytovanie špeciálne označených smetných nádob počas konania veľkých kultúrnych a spoločenských podujatí, ako sú festivaly, koncerty a ďalšie akcie so zvýšeným počtom návštevníkov,“ vymenúva M. Jurkovič.

Ako príklad uvádza projekt v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS), v rámci ktorého boli počas uplynulých vianočných trhov na Hlavnom námestí rozmiestnené špeciálne označené nádoby na cigaretové ohorky. Takto sa nielenže podarilo eliminovať nechcený odpad, ale navyše, v spolupráci so startupom EcoButt, došlo k jeho recyklácii. 

Spoločnou kampaňou výrobcov na podporu povedomia o environmentálnych dôsledkoch zahadzovania ohorkov bol „Cigaretovník“. Pod sloganom „Z ohorku ti žiadny cigaretovník nevyrastie. Nehádž ho na zem!“, táto kampaň upozorňovala na fakt, že ohorky obsahujú aj zložky plastov.

„Cigaretové filtre sú vyrobené z polyméru, ktorý obsahuje acetát celulózy. Ide síce o bioplast vyrobený z drevnej buničiny, no jeho rozklad trvá aj 15 rokov. Ohorky preto nepatria na zem, ale po uhasení do koša,“ pripomína M. Jurkovič.

spakeko

Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami SPAK-EKO vznikla ako dobrovoľná iniciatíva spoločností JTI Slovak Republic, s.r.o., Philip Morris Slovakia s.r.o., British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka a Imperial Tobacco Slovakia a.s. Tieto spoločnosti sa prostredníctvom podpisu memoranda prihlásili k svojej spoločenskej zodpovednosti za dopad ich výrobkov na životné prostredie a to predovšetkým po tom ako výrobky z ich činnosti ukončia svoj životný cyklus a stanú sa odpadom. SPAK-EKO ďalej rozvíja iniciatívu Cigaretovník, ktorá šíri osvetu o správnom nakladaní s cigaretovými ohorkami.

Spoločná aktivita výrobcov SPAK-EKO sa k 21. septembru 2023 transformovala na akciovú spoločnosť s rovnomenným názvom SPAK-EKO, a.s.

Kontakt:
Mgr. Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ SPAK-EKO, a.s., Tel: 0911 333 010, jurkovic@spakeko.sk